bibliothek  
Az elűzött magyarországi németek németországi beilleszkedése hosszú éveket vett igénybe, és sokan közülük egész életükben megőrizték az anyaföldhöz való kötődést. A „heimatbuch”-nak nevezett települési monográfiák többek közt ezt a kötődést fejezik ki.
Abgesehen von der Neuausgabe des Kinderbuches Zauberhut ist seit 2004 kein Gedichtband von Josef Michaelis erschienen. 2015 ist seine neueste Sammlung mit dem Titel Symbiose veröffentlicht worden.
A Duna Menti Sváb Családkutatók Munkacsoportja (Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher e.V.) idén ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. A családkutatók számára kiadványaik megkerülhetetlenek.
A II. világháború alatt a Harmadik Birodalom arra törekedett, hogy áttérítse a kisebbségi németséget a nácizmusra. Ezen cél megvalósításához hozzávetőlegesen 25.000 fiatalt küldtek 1942 és 1944 között Magyarországra.
A németek sorsa délen, a Bácska ma Szerbiához tartozó részén, sokkal keményebb volt a II. világháború idején és azt követően, mint azoknak, akik a mai Magyarország területén éltek. Néhányukat internálótáborokba hurcolták, sokakkal a partizánok végeztek.
Huber Ágnes 2010-ben doktorált az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A fiatal magyarországi németek nyelvhasználatáról és identitásáról szóló disszertációjának átdolgozott, rövidített változata idén jelent meg a Dr. Kovač kiadónál.
Sokféleképpen be lehet mutatni egy községet. Ez a kiadvány Harta egykori és mai lakóival folytatott beszélgetések és írásos emlékek segítségével idézi fel a Bács-Kiskun megyei település múltját.
Mit jelent a haza? Ezt a kérdést járja körül a stuttgarti Haus der Heimat képes füzete. A kiadvány hét cikkének szerzői a német kisebbségek neves kutatói.
Ulmmal, a bajor kisvárossal, a Duna menti svábokkal összefüggésben leginkább az „ulmi dereglyékre” asszociálunk, azaz azokra a hajókra, amelyekkel az egykori betelepülők a Kárpát-medencébe érkeztek. Ez a kötet a város a magyarországi kivándorlásban játszott szerepét vizsgálja.
Könyvtárunkban gyakran felteszik a kérdést, milyen lehetőségek vannak a sváb nyelv elsajátítására ill. hogy létezik-e sváb-magyar szótár. A sváb nyelv természetesen nem egységes, de a tavaly megjelent szótárnak köszönhetően legalább a császártöltési dialektushoz közelebb kerülhetünk.
A hagyományok átörökítése elengedhetetlen egy nemzetiség fennmaradásához. Mivel a régi szokásokat a családokban már nemigen gyakorolják, ezt a feladatot az oktatási intézményeknek kell átvenni. Manzné dr. Jäger Mónika ezen könyve módszertani segítséget nyújt a német nemzetiségi óvodák nevelői számára.
A jól sikerült képekben történetek rejlenek. Ebben az albumban Újhartyán egykori élete elevenedik meg.
A nagymányoki Guth János négy évet töltött szovjet kényszermunkán. Ebben a könyvben a fogságban írt naplói olvashatóak.
A közép-európai régióban mindig is jellemzőek voltak a népességmozgások. Ebben a kötetben egy az e témáról 2001-ben megrendezett szimpózium anyagai olvashatók.
A tudományos szakmunkákat jól kiegészítik a személyes hangvételű írások. Dr. Repkény István emlékírása az utóbbi kategóriába tartozik.
Josef Volkmar Senz ebben a formában először 1987-ben megjelent munkájában a Duna menti svábok történetét a törökellenes harcoktól a Hazájukból Elüldözöttek Chartájáig mutatja be.
A Duna Menti Sváb Történeti és Országismereti Intézet (Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde) sorozatának legújabb kötete a betelepülés korából származó forrásokat ad közre.
A Gerhard Seewann tiszteletére kiadott tanulmánykötetben 26 tanulmány kapott helyet Közép-Európa kisebbségeivel kapcsolatos témákban.
Magyarország és Németország kapcsolata a kezdetektől szoros volt. Reinhold Drescher könyve a német-magyar együttélés számos aspektusát világítja meg.
26 évvel német nyelvű megjelenése után idén magyarul is kiadták a tolnai település, Kakasd helyismereti monográfiáját. Az eredetileg a Kakasdi Helyi Közösség Langenau gondozásában közreadott mű alapos összefoglalása a falu történetének és hagyományainak.
A helyismereti kiadványok egyben a tárgyalt helység reklámjai is. Ezért fontos, hogy tartalmilag és külsejüket tekintve egyaránt igényesek legyenek. A Máriakéméndről idén megjelent könyvnek ez egyértelműen sikerült.
2008-ban jelent meg magyar nyelven Tóth Ágnes könyve, amely egy korábban szinte figyelmen kívül hagyott aspektusát vizsgálta meg a kitelepítésnek: azoknak a sorsát, akik visszaszöktek Magyarországra. 2012-ben jelent meg a német fordítás.
Kelet-Közép-Európa németsége a 40-es években rendkívül sok borzalmat élt meg. Különösen Jugoszláviában léptek fel ellenük igen keményen. Ez a könyv a megpróbáltatások után 50 évvel jelent meg.
A magyarországi németek betelepítése kapcsán többnyire a Sváb-Törökország, a Budai-hegyvidék vagy a Bácska ugrik be. Ugyanakkor a 18. században más területeket is németekkel népesítettek be. Az ebben a kötetben tárgyalt helység, Józseffalva például a tokaji régióban fekszik.
Sok értékes alkotás van a diplomadolgozatok között, sajnos azonban a többségük nem hozzáférhető a nyilvánosság számára. Szerencsés kivétel Horváthné Miszlai Katalin eredetileg 1995-ben benyújtott munkája, amelyet 2001-ben a paksi német önkormányzat segítségével kiadtak.
Az itt bemutatott kötetben 400 év 300 verse kapott helyett. Martin Opitztól Günter Grassig olyan műveket közöl, melyek kiválóan reprezentálják a német költészet magas színvonalát.
Mióta Szent István hitet tett a nyugati kereszténység mellett, a vallás meghatározó eleme volt Magyarország történetének. A Duna menti svábok életében mindig is központi szerepe volt. Ez a publikáció a magyarországi németség ismert kutatóitól és neves egyháziaktól közöl tanulmányokat.
Az itt ismertetett könyvet eredetileg nem a nagy nyilvánosságnak szánták. A történetek, melyeket a szerkesztőnő nagyanyja és két másik megkérdezett elmesélt, azonban olyan izgalmasak, hogy Háhn Judit úgy döntött, kötetben jelenteti meg őket.
Bár a két világháború közti időszak magyarországi német nemzetiségpolitikája jól feltárt, a Volksbund ifjúságpolitikájára eddig kevesebb figyelmet fordítottak. Ez a forrásgyűjtemény sok munkát megtakarít a téma jövőbeli kutatóinak.
A magyarországi és a „birodalmi” németeknek sokszor ugyanaz a sors jutott osztályrészül a második világháborúban. Az 1940-es születésű nyugalmazott tanár, Gerd Schneider regényében három katona köt életre szóló barátságot.
Már eddig is több összefoglalót ajánlottunk ebben a rovatban a Duna menti sváb történelemről és kultúráról. Ami az itt tárgyaltat különlegessé teszi, hogy ez a népcsoport legelismertebb kutatóinak együttműködésével készült.
Május 4-ig még megtekinthető a Gyula, das Tauschkind (Gyula, a cseregyerek) című kiállítás az ulmi Duna ment Sváb Központi Múzeumban. Ez a könyv a tárlat katalógusa, mely a virtuális múzeumlátogatást is lehetővé teszi.
A kitelepítés nagy kérdései mára tisztázottak, ha ezek nem is feltétlenül közismertek. A kutatók feladata most elsősorban a lokális szint vizsgálata. Ebből a kötetből dokumentumok és visszaemlékezéseken keresztül ismerhetjük meg, hogyan folyt le a kitelepítés Dunabogdányban.
A történelmet általában felülnézetből szemléljük. Jobban ismerjük a hadvezérek vagy államfők tetteit, pedig az egyszerű emberek szintje sokszor még érdekesebb. Ezt a most bemutatott kötetet Selymesi Ferenc nagyapja emlékére állította össze. A mű személyes emlékek alapján dokumentálja az I. világháború eseményeit.
1984-ben jelent meg első ízben a magyarországi német néprajznak ez az alapműve. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata kezdeményezésére 2014-ben ismét kiadták, ezúttal az ELTE Germanisztikai Intézetének gondozásában.
Budaörs múltját szerencsés módon jól feldolgozták. A számos monográfiát ebben a kötetben primer, a város lakói által írt forrásokkal egészítik ki.
Nem lehet elég korán kezdeni a nyelvoktatást, legjobb mindjárt az óvodában. A bajai Eötvös József Főiskola már több olyan publikációt megjelentettek, amelyek az óvónők segítségére vannak ebben a munkában.
Egy szakácskönyvet általában csak a háziasszonyok vagy a házias urak forgatnak érdeklődéssel. Kivéve, ha az már csaknem 200 éves: hiszen ebben az esetben a receptgyűjtemény egyúttal kultúrtörténeti kuriózum is. Ez a szakácskönyv egy egykori vulkapordányi molnárcsalád kézírásos füzetének receptjeit közli két nyelven.
Eddig három kötete jelent meg a Donauschwäbische Kulturstiftung (Duna Menti Sváb Kulturális Alapítvány) által összeállított Donauschwäbische Geschichte sorozatnak, egy további előkészületben van. Az első kötet a Kárpát-medencei betelepüléssel foglalkozik.
Vannak olyan történeti művek, amelyek az általánosan elfogadottól nagyban eltérő módon szemlélik a múltat. Johann Weidlein írásainak állításait sokan vitatják, de éppen a szerző sajátos nézetei miatt érdemes őket elolvasni.
A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre az idők folyamán a magyarországi kényszermunka-kutatás egyik legfontosabb központjává vált. Nem a tudományos objektivitást célozza meg, hanem az egykori fogva tartottak élményeire koncentrál. A Zsiros Sándor összeállította kötet már korábban megjelent memoárok részleteit közli.
A helytörténeti munkák közül azok a legjobbak, amelyek a tulajdonképpeni áttekintés mellett forrásokat is közreadnak. Nem csak ezek, hanem az archív fotók is kiemelkedővé teszik e kiadványt.
2013. október 17-én a Konrad-Adenauer-Stiftung, a Stiftung Deutsche Kultur im östlichen Europa és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közös szimpóziumot tartott Szekszárdon a magyarországi németek Európában betöltött szerepéről. A kötet az előadások szövegét adja közre.
A családfakutatás sok időt igénylő tevékenység. Ezt nagy mértékben le lehet csökkenteni, ha a szóban forgó község anyakönyveit családkönyvben dolgozták fel. Anton Tressel szülőhelyéét, Tarjánét jelentette meg a közelmúltban.
Csaknem 70 éve, hogy magyarországi németeket hurcoltak el kényszermunkára a Szovjetunióba. A túlélők hosszú ideig még csak nem is beszélhettek arról, amin keresztülmentek. A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre már korábban megjelentett egy kötetet a malenkij robotról, melyben egykori foglyok visszaemlékezéseit adták közre. Az itt bemutatott 2013-as kiadványban interjúkat olvashatunk.
Az utóbbi években több dalgyűjtemény jelent meg magyarországi német településekről. 2014-ben jelent meg a hajósi, amelyről nyugodtan kijelenthetjük, egyike a legalaposabbaknak és legátfogóbbaknak.
Köztudott, hogy Magyarországon 13 nemzeti illetve etnikai kisebbség él, talán fel is tudjuk őket sorolni. Tény azonban, hogy alig ismerjük más kisebbségek kultúráját. Az ehhez hasonló kiadványok hozzájárulnak ahhoz, hogy a nemzetiségek közelebb kerüljenek egymáshoz és a többségi társadalomhoz.
Van, akinek unalmasak a statisztikák, de néha sokat mondanak. Kétségkívül így van ez a kríziskorszakok népszámlálási eredményeinek esetében. Ebben a kötetben a második világháborút követő első magyarországi népszámlálás nemzetiségi adatait jelentették meg.
Hajóson, ebben a bácskai kisvárosban kezdetektől erős a Mária-kultusz. A település nyelvjárása is egyedülálló Magyarországon. Ez a könyv összeköti e hagyományokat: legendákat és egyéb régi szövegeket tartalmaz az ottani Szűzanya-szoborral kapcsolatban.
Sokféleképpen tájékozódhatunk egy városról. Ha azonban azt szeretnénk tudni, mit akar magáról elmondani a település, legcélszerűbb az információs füzetekhez fordulni. Ez a kötet tulajdonképpen ilyen publikáció, de tartalma és kiállítása rövid, ám értékes települési monográfiává teszi.
Hogy a Magyarországról kitelepített németek nosztalgiával gondolnak régi hazájukra, nem csak a számos Németországban megjelent településmonográfia bizonyítja. Az Unsere Post folyóirat például tudatosan ennek a népcsoportnak szól, de az évente megjelenő Unser Hauskalendernek is ott a helye az idősebb generáció könyvespolcán.
Örvendetes módon egyre több, magyarországi német településeket bemutató album jelenik meg. Ebből a könyvből egy vértesi falucska, Újbarok történetét ismerhetjük meg.
Duna menti sváboknak azokat nevezzük, akiknek ősei a 17-18. században érkeztek Németországból Közép-Kelet-Európába. De mi jellemzi őket még? Ez a könyv erre a kérdésre próbál választ adni.
Október vége: az órákat már visszaállítottuk, egyre rövidebbek a napok, folyton esik. Legszívesebben elutaznánk valahová messzire, de könnyebb az egész valóságot magunk mögött hagyni. Ez a könyv például más világokba utaztat bennünket.
Számos magyarországi német énekeskönyvet ismerünk, de nemzetiségünk dalkincse éppoly kevéssé egységes, mint a magyar. Minden községben kicsit más a kínálat, ugyanazoknak a daloknak is megvannak a területi változatai. Ebben a kötetben 132 dal kottáit és szövegét teszik közzé, ahogy azokat Száron énekelték.
A Duna Menti Sváb Történeti és Országismereti Intézet (Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde – IDGL) a kelet-közép-európai német történelem egyik legfontosabb kutatóközpontja, kiadványai tartalmilag és kiállításukban egyaránt igényesek. Ebben a kötetben nemrég felfedezett két, világháborúk közötti forrásanyagot tesznek közzé.
Tánc, ének, fúvószene: ezek az elsők, amik beugranak az embernek, ha a sváb hagyományokról van szó. De a konyháról sem szabad megfeledkeznünk: ez a kötet soroksári német ételek gyűjteménye - és egy kicsit több.
Számos módja van annak, hogy információkat gyűjtsünk egy népcsoportról, de a legjobban az azokat reprezentáló képekre és tárgyakra emlékszünk. Ezért különösen fontosak a tematikus kiállítások. Ez a könyv egy a berlini Kronprinzenpalais-ban megrendezett, a kelet-közép-európai németségről szóló kiállítás anyagát közli.
A tények és az adatok fontos elemei a történettudománynak. De ahhoz nem elegek, hogy teljesen megértsük az eseményeket: ehhez szükség van az azokat megéltek visszaemlékezéseire is. Ebben a könyvben a menekülés, a kitelepítés ill. a németországi beilleszkedés első fázisát mutatják be olyan emberek ill. azok utódjaik beszámolóival, akik mindezt megélték.
Az irodalmi németet az iskolában tanuljuk meg, a tájnyelvi dialektust a családban. De ki tanítja meg nekünk a „csúnya” sváb kifejezéseket? Például ez a könyv.
Nem sokszor fordul elő, hogy gyakorló oktatók és hallgatók ugyanazon konferencián tartanak előadást, noha ez mindkét oldal számára gyümölcsöző lehet. Ez a kötet egy ifjúsági és gyermekkultúráról szóló kolozsvári konferencia anyagait tartalmazza, melyen a jövő tanárai is szót kaptak.
Ortfried Kotzian Közép- és Délkelet-Európa nemzetiségeinek egyik legjelentősebb kutatója. Tavalyi nyugdíjazásáig a müncheni Haus des Deutschen Ostens igazgatója volt. Ez a könyv kollégái tisztelgése tudományos munkássága előtt.
Hogyan állapíthatjuk meg, honnan származik egy magyarországi német? Ma nehéz, korábban segítségünkre voltak a viseletek. Rudolf Hartmann néprajzi klasszikusa a Dél-Dunántúl német népviseleteit dokumentálja.
Mindig örvendetes, ha nemzetközi kooperációk eredményét vehetjük kezünkbe. Ebben a három művelődési intézmény együttműködésében megjelentetett kötetben romániai és magyarországi német szerzők műveit adják közre.
A bánáti és sváb-törökországi németség története meglehetősen jól dokumentált, a vajdasági népcsoport sorsa azonban nem annyira. Rudolf Weiss könyve ezért hiánypótló mű.
A 15. századtól a modern korig meghatározták magyar történelmet: a Habsburg-ház. Emil Franzel könyve a kezdetektől mutatja be a királyi ház történetét.
Kényszermunka, kitelepítés: a magyarországi németséget ért súlyos sorscsapások. De tragédiájuk már előbb megkezdődött: számos férfit köteleztek a Waffen SS-ben töltendő katonai szolgálatra. Ez a könyv az ő történetüket beszéli el.
1945 és 1993: a második világháború vége és a rendszerváltozást követő első kisebbségi törvény elfogadása. Két meghatározó év, melyek között a magyarországi nemzetiségek élete óriási mértékben megváltozott. Föglein Gizella könyve tanulmányokkal és forrásközlésekkel hozza közelebb e korszakot az olvasók számára.
A 20. század számos változást hozott magával. Ezek egyike, hogy rendkívül sokat nőtt a kisebbségi kérdés jelentősége, nem utolsósorban a sok népmozgás miatt. 2000-ben Bonn-Bad Godesbergben nemzetközi konferenciát rendeztek a kisebbségvédelem témájában. A kötet a rendezvény anyagát tartalmazza.
Csaknem 70 év telt el a kitelepítés óta: a történelemtudomány a 24. órában van, hogy az oral history eszközeivel tárja fel a kérdést. Ez a kötet olyan szemtanúk emlékezéseit tartalmazza, akik gyermekként élték át az eseményeket.
1989 nem csak a magas politika, hanem a kisebbségügy számára is fordulópontot jelentett. Az alapjogok kiterjesztésével a nemzetiségek számára is új lehetőségek nyíltak meg, melyeket különböző mértékben használtak ki. Ez a könyv ebből a szempontból vizsgálja a legutóbbi negyedszázadot.
Mindegy mennyi ideje élnek az egykori kitelepítettek Németországban, a haza számukra az anyaföld marad. Ez ugyanúgy igaz a magyarországi németekre, mint a bánáti svábokra. Leopold Egger életműve, amelyet e kötet megjelenése előtt különböző folyóiratokban publikált, magával ragadó módon írja le a bánáti németek életét.
Gonda Gábor a magyarországi német múlt kutatóinak ifjabb generációjához tartozik. A 2011-ben doktorált történész elsősorban a dél- és nyugat-magyarországi németek második világháborút követő történelmével foglalkozik, amely egyúttal frissen megjelent könyvének témája is.
Kőszegfalva (németül Schwabendorf) Vas megyében, Kőszeg közelében fekszik. Eddigi legjobb leírása Gulner László 1983-as könyvében található melyet 2003-ban a község fennállásának 290 éves évfordulójára bővített formában újra kiadtak.
A doktori disszertációk gyakran foglalkoznak fontos témákkal, de ha a szerzők nem tudják kiadatni őket, eredményeik csak a kutatók számára elérhetők. Marchut Rékának sikerült megjelentetnie dolgozatát, aminek a téma iránt érdeklődők csak örülhetnek.
Számos kiadvány foglalkozik a délkelet-európai németséggel, azonban a többség a laikusok számára nehezen érthető, túl részletes, vagy csak egyetlen korszakra összpontosít. Ez a füzet tömören, szemléletesen foglalja össze a kérdéskört.
A közép-kelet-európai németek kitelepítését számos kiadvány mutatja be. Kevesebb foglalkozik azzal azzal a nem kevésbé fontos témával, hogy mi várta az elűzötteket a régi-új hazában, hogyan ment végbe az integrációjuk. Andreas Kossert könyve pontosan ezt vizsgálja.
Zsámbék története - elsősorban Martin Anton Jelli bencés szerzetes áldozatos munkájának köszönhetően - jól fel van dolgozva. Azt azonban, hogy mi történik napjainkban a városban és a településnek milyen kulturális intézményei vannak, ebből a könyvből tudhatjuk meg.
Múlt pénteken ünnepelték Magyarországon a Költészet Napját. 109 évvel ezelőtt, április 11-én született József Attila. Ez a kötet magyarul és német fordításban tartalmazza legtöbb versét.
Sokféle önéletrajz létezik. Némelyek a magánéletet hangsúlyozzák ki, mások a szakmai életpályát. Buzási Miklós professzor könyve egyik aspektust sem hagyja figyelmen kívül.
2014-ben ünnepli alapításának 20. évfordulóját az óbudai Braunhaxler Egyesület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Ebből az alkalomól jelent meg az itt tárgyalt, Óbuda és az egyesület történetét bemutató könyv.
Számos kiadvány segíti a családfakutatókat, de legtöbbjük csupán általános módszereket, forrásokat és tippeket tartalmaznak. A Duna Menti Sváb Családfakutatók Egyesületének kiadványa (AKdFF) a Duna menti sváb szakterülettel foglalkozik.
Egy nyelv története érdekes lehet, de a nyelvészeti tankönyvek többnyire túl szárazak a laikusok számára. Az itt bemutatott könyv tudományosan helytálló és egyúttal élvezetes olvasmány.
Csaknem 70 évvel a németek elűzése után még mindig nem közismert a tragédia története. Ez Németország esetében is igaz. A könyv az eseményeket egy kívülálló szemével, azaz a lehető legobjektívebb módon mutatja be.
“Sok boldogságot” - kívánjuk gyakran ismerőseinknek. Sok boldogságot tartalmaz ez a könyv is, amely valóban az életöröm lexikonja.
Márai Sándor a 20. század egyik legjelentősebb magyar írója. A gyertyák csonkig égnek talán legismertebb műve a kassai születésű, szász származású szerzőnek.
“A férfiakat a hasukon keresztül lehet megfogni” - tartja a szólás, és talán hasonlóan van ez a barátsággal is. Ha igen, ez a szakácskönyv erősítheti a magyarországi nemzetiségek és a többségi társadalom barátságát.
Az utóbbi időben számos, eltérő színvonalú helységmonográfia jelent meg. Kevés azonban az olyan alapos és átfogó publikáció, mint Bereznai Zsuzsanna és Schőn Mária könyve.
Minél előbb tudatossá válik a gyerekekben nemzetiségi azonosságtudatuk, annál nagyobb rá az esély, hogy népcsoportjuk nyelve és kultúrája fennmarad. A kisebbségügy problémáit azonban nem egyszerű feladat elmagyarázni nekik. Olyan médiumra van ehhez szükség, amit kedvelnek: például egy képregényre.
2013 óta január 19-e a kitelepítés emléknapja Magyarországon. Rendkívül fontos, hogy a német nemzetiség ne feledkezzen meg erről a sorscsapásról, de el kell tudni választani a tényeket a legendáktól. Az itt ismertetett könyv precíz összefoglalóját adja a közép- és kelet-európai kényszermigrációnak.
A XX. század alighanem a történelem legeseménydúsabb időszaka volt. Természetesen számos prózai művet inspirált, versekben kevésbé dolgozták fel a politikai fordulópontokat. Hand Eberhard Fischer éppen ez utóbbit teszi.
Eljött az advent, közeledik a karácsony. A hangulat megalapozásához már most elővehetjük a karácsonyi történeteket. Ez a könyv öt mesét tartalmaz, csodaszép illusztrációkkal.
Gerhard Seewann professzor a magyarországi németség egyik legismertebb kutatója. Ebben a kötetben 15 tanulmánya kapott helyet, részben német, részben magyar nyelven.
Kodály Zoltán egyike a külföldön legismertebb magyaroknak . Elsősorban zenepedagógiai munkássága miatt, de csaknem ilyen jelentősek népdalgyűjtései és -feldolgozásai is. Bruno R. Reuer monográfiája a Háry János című daljáték gyökereivel foglalkozik.
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Fakultása Gyökerek és hajtások sorozatának nyitókötete három tanulmányt tartalmaz két nyelven. A szekszárdi fakultás oktatóinak írásai Tolna megyei honismerettel foglalkoznak.
A nemzetiségeknek sokszínű a kulturális öröksége. Zene, tánc, népszokások, népviseletek egyaránt hozzátartoznak, de nem szabad megfeledkezni a szóbeli hagyományokról sem. Hiszen semmi nem tükrözi jobban egy népcsoport lelkületét, mint mondái és meséi.
Németország legújabb kori történetében több bevándorlási hullám volt. Ezek közé tartoztak a 40-es évek kitelepítései, de a számokat illetően az oroszországi németek és a törökök betelepülése legalább olyan jelentős volt. Ez a könyv s szovjet ill. orosz kitelepülés történetét tipizálja.
Több tévhit él a magyarországi németek elűzetésével kapcsolatban. Van, aki úgy gondolja, hogy a kitelepítetteket gond nélkül befogadta a többségi társadalom és kezdettől fogva egyenértékű polgárként tartották őket számon.
Die Unterwelt der Gefühle (Az érzelmek alvilága) - ez a címe a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ aktuális kiállításának a Magyarországi Németek Házában. A rendezvényteremben Josef Wetzl, egy magyar származású német művész festményeit és grafikáit lehet megtekinteni. A festőnek ez a magyarországi premierje.
Napjainkban sokat hallunk arról, hogyan ítélik meg más európai országok Magyarországot. Kevésbé ismert azonban, hogy előző korokban miként írták le hazánkat. Ebben a könyvben olyan irodalmi szövegeket találunk, amelyek visszatükrözik az adott korszak Magyarország-képét.
Amikor Herta Müller 2009-ben megkapta az irodalmi Nobel-díjat, életműve nem volt közismert, pedig már gimnazistaként is többször publikált. Balogh F. András, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem docense ebben a kismonográfiában felvázolta Herta Müller életét és munkásságát, a kezdetektől a Lélegzethinta megjelenéséig és a Nobel-díjig.
Bár az irodalmi műveket valóban ajánlatos eredetiben olvasni, nem lehet elkerülni a fordításokat. Hiszen így szépirodalmat olvasni sokkal több, mint az időjárásról csevegni.
Minden nagy férfi mögött egy erős nő áll a mondás szerint, és valóban, a történelem híres férfialakjainak feleségei gyakran maguk is figyelemre méltó személyek. Thomas Mann felesége, Katharina 'Katia' Pringsheim is alátámasztja ezt az állítást.
Mint már több mint öt évtizede, ezúttal is megjelent a következő évre szóló Deutscher Kalender. A naptár minden kétséget kizáróan a magyarországi németek legjelentősebb rendszeres kiadványa a Neue Zeitung mellett.
A magyarországi német történelemről több összefoglalót is írtak. Sok közülük viszonylag rövid, másokat olyan szerzők írtak, akik a kérdést csak részben tudták Magyarországon kutatni. Gerhard Seewann 2007 óta tanszékvezető a Pécsi Tudományegyetemen, és a téma egyik legelismertebb szakértője. új könyve nem csak nagy terjedelme miatt jelentős.
Az utóbbi években sok német telepedett le Magyarországon, egy részük új hazát keresett, mások a munka miatt jöttek. Ezekben a csoportokban számos művész is volt, mint például Udo Pörschke, ki 2011 nyara óta Bonyhádon él.
A középkortól megfigyelhető az a német törekvés, hogy a népességfölösleg csökkentésére Európa keleti és déli területein kolóniákat hoztak létre. Részben ezért éltek németek a kontinens számos részén. A tanulmánykötet a keleti terjeszkedés és a keletről való 20. századi kitelepülés témájával foglalkozik.
Selma Lagerlöf volt az első nő, akit irodalmi Nobel-díjjal tüntettek ki. Legismertebb műve a Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal, amely érzékletesen mutatja be Svédország tájait. Ebben a könyvben az írónő régi legendákat mesél el.
Nikolaus Lenau egyike a legismertebb Duna menti sváboknak, egészen biztosan a legjelentősebb Duna menti sváb költő Mádl Antal könyvében többek között Lenau korát, az őt ért hatásokat és munkásságának későbbi hatását vizsgálja.
Szepes Mária nemcsak a hazai ezoterika vezető személyisége volt, hanem jelentős science fiction író is. Sok műve németül is megjelent, köztük ez a könyv (Tükörajtó a tengerben) is.
Lutz Mackensen (1901-1992) különösen az általa összeállított szótárakról ismert német nyelvész volt. A keresztnévlexikon nagy segítség lehet a jövendőbeli szülők számára.
A játék a sport mellett a kikapcsolódás legjobb formája. Mivel társaságban is lehet játszani, hozzájárul az összetartozás-érzés erősítéséhez is. Az egyik legnagyobb táblajátékgyártó, a Ravensburger ebben a könyvben több száz játékötletet tesz közzé, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A Volksbund története mindig vitatott téma volt. Van, aki kezdettől a nemzetiszocialista mozgalom részének tekinti, mások nem látják ezt ilyen egyértelműnek. Spannenberger Norbert magyar történész a szervezet történetét személyes állásfoglalás nélkül igyekszik bemutatni.
Thomas Mann minden idők egyik legjelentősebb német írója, Néhány műve kötelező olvasmány az iskolában, mások kevésbé ismertek. Utóbbiak közé tartozik két kései műve, A kiválasztott (Der Erwählte) és az Egy szélhámos vallomásai (Felix Krull) is.
Magyarország és Németország többek közt földrajzi fekvésük miatt mindig szoros kapcsolatban álltak egymással. Az új berlini magyar nagykövetség 2001-es megnyitása alkalmából megjelent könyv az elmúlt másfél évszázad eseményeit foglalja össze.
Paul Ginder a 20. század második felének egyik legjelentősebb magyarországi német politikusa volt Németországban. Politikai karrierje mellett publicistaként is tevékenykedett, a 80-as évektől magyarországi folyóiratokban is jelentek meg cikkei. Műveiben és munkásságában egyaránt a magyar-német párbeszéd híve volt.
Albrecht Dürer Nürnbergben élt, de Ajtósról, egy Gyulához közeli településről származott. A művész halálának 480. évfordulójára Gyula önkormányzata reprezentatív kötetet jelentetett meg.
A kiállítások általában röviddel zárásuk után feledésbe merülnek. Nem ez történik, ha a szervezők részletes katalógust adnak ki. A Die Donauschwaben kiállítás katalógusa kiváló példa erre.
Friedrich Dürrenmatt svájci szerzőt elsősorban színpadi és prózaíróként ismerjük. Nem kevésbé jelentősek azonban hangjátékai, melyek közül négy olvasható ebben a kötetben.
Magyarul viszonylag kevés nagyrégiónkkal foglalkozó történelmi munka jelent meg. Németországban azonban ez népszerű téma. Christoph Augustynowicz könyve rövidsége ellenére számos információt közöl a térségről.
Az ELTE Germanisztikai Intézetének Beiträge-sorozata valószínűleg a legelismertebb publikációs lehetőség a magyarországi németek néprajzát kutatók számára. A legújabb kötet négy tanulmányt és több recenziót tartalmaz.
A színjátszás sokkal több, mint csupán művészi tevékenység: erősíti egy csoport összetartozás-érzését, növeli a színészek kommunikációs kompetenciáját, stb. De a fiatalok nem kezdhetnek egyből Shakespeare tragédiáival. Ez a könyv rövid darabokat és jeleneteket tartalmaz, melyek különösen alkalmasak kezdő csoportok számára.
Minden tudománynak megvannak a maga szakkifejezései, amik a szakemberek számára nem ugyanazt jelentik, mint a laikusuknak. A történettudomány sem kivétel ez alól. Ez a szótár több mint 30 000 történelmi fogalmat magyaráz meg.
Számos könyv jelent meg a kitelepítésről. Sok közülük csak magát a folyamatot írja le, de mint minden történeti esemény, ez is csak más történésekkel összefüggésben érthető meg. Tóth ágnes könyve a magyarországi németek tragédiájának történeti környezetét is bemutatja.
Előttünk a nyári szünet, aki teheti, elutazik: a Balatonhoz, a tengerhez vagy távoli nagyvárosokba. Ezekre az alkalmakra könnyű és vidám olvasmány kínálunk Izrael talán legismertebb írójától.
A 18. században Németországból Kelet-Közép-Európába induló kivándorlásról viszonylag sokat tudunk. De a vándorlási hullám nem állt meg régiónk kolonizációjával. Wolfgang Knabe könyve a tengerentúli népmozgásokat vizsgálja az első világháborúig Bajor-Svábföld példáján.
Ha az ember idegen nyelven fogalmaz szövegeket, sokszor szembesül azzal a problémával, hogy ugyanazokat a szavakat többször használja. Ezt ki lehet küszöbölni egy szinonimaszótár segítségével, mint például A. M. Textoréval.
A Bács-Kiskun megyei Harta a 20. század első feléig német község volt. Az elmúlt száz év eseményei alapjaiban változtatták meg a falu társadalmát. Eiler Ferenc könyvében ezeket a változásokat vizsgálja.
Viszonylag sokat tudunk a nemzetiszocializmus időszakáról, de sok dolog, amit ténynek hiszünk, nem több legendánál. A modern kort kutató történészek által összeállított könyv igyekszik ezeket a legendákat leleplezni és az igazságot bemutatni.
E sorok legtöbb olvasója jól beszél németül. De egész más dolog mindennapi eseményekről beszélgetni, mint gazdasági problémákat megvitatni. Az utóbbihoz nagy segítséget nyújt a két szerzőnő könyve.
Köztudott, hogy az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban sok külföldi és nemzetiségi harcolt a magyar oldalon. A Deutscher Kulturverein kiadásában megjelent könyv megpróbálja megvilágítani a magyarországi németek szerepét.
Terézia Mora, a napjainkban a német nyelvű irodalom elitjéhez tartozó írónő, 1971-ben Sopronban született és a rendszerváltozáskor hagyta el Magyarországot. Sokkal többet nem árul el hátteréről és német írónak vallja magát. Első regénye, az Alle Tage hőse is migrációs háttérrel bír.
Bonn az újraegyesítésig a Német Szövetségi Köztársaság fővárosa volt. Már ezért is figyelmet érdemel, de e jelentős szerep mellett önmagában is érdekes város. Ebben a könyvben Bonn inspirálta mondák, történetek, visszaemlékezések és irodalmi művek kaptak helyet.
A gyerekek természetüknél fogva kíváncsiak. Első életéveikben a szülők is el tudják látni őket információkkal, később segédeszközökre van szükség. Ilyen segédeszköz a Werwiewas gyermeklexikon.
15 évvel ezelőtt jelent meg Stefan Stader alapművének első kötete. 2011-ben, 8 évvel a szerző halála után adták ki az eddigi utolsó kötetet, mely az alfabetikus listát az S betű végéig folytatja.
Jól jellemez egy államot az, hogy hogyan bánik nemzetiségeivel. Különösen igaz ez Magyarországra, hiszen ebben az országban mindig is számos kisebbség élt. A magyar állam és a nemzetiségek című kötetben a nemzetiségekre vonatkozó 1848 és 1993 közötti törvényeket és rendeleteket közlik.
Bertolt Brecht a 20. századi színháztörténet legjelentősebb alakjai közé tartozik. Amikor az "elidegenítési effektus" vagy az "epikus színház" fogalmát halljuk, őrá gondolunk, darabjait ma is gyakran játsszák. A Der gute Mensch von Sezuan (A szecsuáni jólélek) egyik legismertebb drámája.
A 20. század a világ szinte minden országa számára drámai változásokkal volt tele, a német történelem azonban különösen eseménydús volt. Császárság, weimari köztársaság, náci-uralom, kettészakítás, a világháborúk: mindez hozzátartozik. Rolf Kosiek könyve mindezeket és más eseményeket foglalja össze.
Az irodalom a nemzetiségi identitás fontos alkotóeleme. Ezért fontos, hogy az iskolában - legalább a nemzetiségi oktatás keretében - a magyarországi német írókat és költőket is tanítsák. Ez a könyv primer szövegeket és hozzájuk kapcsolódó feladatokat tartalmaz, amelyek segítségével a műveket az iskolában fel lehet dolgozni.
A Neue Zeitung Alapítvány új kiadványa egy káni nyelvjárásban közölt mesegyűjtemény Mathilde Geiszkopf elbeszélésében. A meséket az elbeszélő unokája, a Neue Zeitung munkatársa, Korb Angéla jegyezte le.
Régiónkra, melyet mi Kelet-Közép-Európának nevezünk, a német szakirodalomban többnyire Délkelet-Európaként hivatkoznak. Ez a könyv a szorosabban vett Délkelet-Európával foglalkozik Dél-Magyarországtól a mai Törökországig. Wolfgang Geier művében utazók beszámolóit, tanulmányokat és életrajzi vázlatokat olvashatunk Délkelet-Európa elmúlt öt évszázadából, a szerző interpretációival kiegészítve.
Kurt Krüger-Lorenzen fogalom a német rádiózás történetében. Már a berlini olimpiai játékokról is tudósított, humora jellegzetes volt. A német nyelv iránt is komolyan érdeklődött. Ebben a könyvben német szólásokat magyaráz el és hozzáfűzi azok keletkezéstörténetét.
Hosszú várakozást követően az év végére megjelent a legújabb Suevia Pannonica évkönyv. Az Archiv der Deutschen aus Ungarn - korábban Archiv der Suevia Pannonica - 1964 óta közöl tanulmányokat a magyarországi németek történelméről, néprajzáról, nyelvtudományáról és művészetéről.
Nem találhatunk jobb mintapéldányát a reneszánsz embernek, mint Leonardo da Vincit. Művész volt, tudós és szabadgondolkodó, művei évszázadok óta lenyűgöznek bennünket. Ebben a kötetben írásait olvashatjuk, illusztrációkkal.
Szent Bernadett a katolikus egyház egyik legnépszerűbb szentje. Története Franz Werfel zsidó írót is lenyűgözte, amikor Németországból menekülve rövid ideig Lourdes-ban tartózkodott. Csupán néhány hónappal később, már Amerikában megalkotta a Das Lied von Bernadette-et, anyagilag legsikeresebb művét.
A Kelet- és Kelet-Közép-Európából való kitelepítés kétségkívül a 20. századi német történelem egyik legtraumatikusabb eseménye. A történéseknek több interpretációja létezik, melyek gyakran egyoldalúak vagy éppenséggel mítoszokat alkotnak. Ez a könyv a különböző nézőpontokat mutatja be és számos tény közlésével igyekszik hozzájárulni, hogy az olvasó objektív képet alkosson az eseményekről.
Dunaszekcső a Duna nyugati partján fekvő dél-magyarországi település Baja és Mohács között. Folyó menti fekvése miatt már az ókor óta lakott. A 18. században német telepesek érkeztek a területre, azóta ők a helység egyik meghatározó népcsoportja.
Több dolgon mérhető le, mennyire jó egy könyv. Kedvező kritikákat írnak róla, rangos díjakra nevezik vagy iskolai tananyag lesz belőle. Daniel Kehlmann regényére mindezek jellemzők. Ezeken túl humoros és tanulságos is.
A magyar alkotmány sok tekintetben a német alaptörvény mintájára készült. Ezért is jó tisztában lenni vele, hogy hogyan működik a német demokrácia, miképp épül fel az államszervezet. Horst Pötzsch könyve a német állam felépítését és működését magyarázza el.
Bár Brachfeld Siegfried Berlinben született, élete jelentős részében Budapesten élt, a magyar kabarélátogatók és újságolvasók legnagyobb örömére. Brachfeld ugyanis konferanszié és tárcaíró volt, szövegei évtizedekig elválaszthatatlan részei voltak a magyar humornak.
Számos ma Lengyelországhoz tartozó terület egykor Németország része volt. Nem csoda, hogy sok lengyel állampolgárnak német ősei vannak. 1989-ig mégsem ismerték el kisebbségként a németeket. Ebben a könyvben az utóbbi két évtizedből származó, a lengyelországi németséggel foglalkozó német- és lengyelországi újságcikkeket tesznek közzé.
Sok olyan információ van egy országról, ami a külföldieknek fontos lehet. E kötet szerkesztői igyekeztek a leginkább lényegesekre koncentrálni, így sikerült nekik megalkotni a kevesebb mint 200 oldalas információs könyvecskét.
Mindennap mítoszok vesznek körül bennünket, csak nem mindig figyelünk fel rájuk. Filmekben, könyvekben, a képzőművészetben állandóan mitikus archetípusokkal találkozunk. Joseph Campbell az egyik legismertebb mítoszkutató volt. Utolsó könyvében a mítosz, a vallás és a művészet nyelvét vizsgálja.
A hagyományok továbbadásához elsősorban a gyerekeket kell bevonni. Ha magyarországi németségüket magától értetődőnek tekintik, felnőttként is magyarországi németnek tartják majd magukat. Bús Imre és Klein ágnes ebben a kötetben a továbbörökítés mai helyzetét és a lehetőségeket vizsgálják.
Max Frisch számára 1954-es Stiller című regénye hozta meg az irodalmi áttörést. Mint sok másik regényében, ebben is az egyéni identitás kérdésével foglalkozik. A Stiller a Homo Faberrel és a Gantenbein legyen a nevemmel együtt Frisch legfőbb prózai művei közé tartozik.
A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézete évek óta a magyarországi kisebbségkutatás legfontosabb központjai közé tartozik. Az intézet új kötetében az asszimiláció, integráció és a szegregáció kérdését több etnikai csoportot figyelembe véve vizsgálják.
Gabriel García Marquez könyve a kolumbiai Cartagena városában játszódik a 18. század alkonyán. A város egykor gazdag volt és hírhedt rabszolgakereskedelméről. Mostanra viszont átjárta a változás szele. A felvilágosodás eszméi szemben állnak az egyházzal és az inkvizícióval, változtatnak a városlakók szokásos életén.
A Das Klavier im Nebel (Zongora a ködben) Eginald Schlattner a múlt század középi erdélyi szász életet bemutató trilógiájának harmadik darabja. Időrend tekintetében a két megelőző kötet között helyezkedik el. Míg a többi könyv a korai 40-es években és a kezdődő második világháborúban, illetve a késői 50-es években játszódik, a Das Klavier im Nebel a háború végét és a kommunizmus 1947/48 körüli kiépülését mutatja be, egészen a Tito és Sztálin közötti, 50-es évek eleji konfliktusig.
A kommunizmus Magyarországában az egyházaknak csak korlátozott mozgástere volt. Ez a helyzet kihatott az egyházzenére is: például kevesebb ember járt templomba, aki mégis elment, annak hátrányai származhattak belőle. Molnár Emília könyve interjúk segítségével próbálja rekonstruálni az egyházzene helyzetét a tárgyalt korszakban.
1960-es Herr Pastor hat auch Humor című könyvével Bert Baladin csodálatos anekdotagyűjteményt adott közre a nagyméltóságú egyháziakról és a bűnös gyülekezetről. 124 oldalon Németországból, Ausztriából és Amerikából származó viccekkel vezet végig az emberi élet eseményein és terhein. A szöveget PINGUIN illusztrációi egészítik ki.
A "klasszikus" fogalmát leginkább irodalmi vagy zenei összefüggésben használjuk. Azonban a történelemtudománynak is van néhány klasszikusa. Theodor Mommsen Római történelem című műve egy ezek közül.
A városoknak ezer arca van. Ez igaz az észak-bácskai kisvárosra is, amely nemcsak halászlevéről híres. Pump Károly évtizedek óta készít fotókat Bajáról, ebben az albumban 13 év terméséből válogattak.
Ha valaki meg akar tekinteni egy darabot a színházban, érdemes annak tartalmával az előadás előtt megismerkedni, különösen, ha szabad feldolgozásról van szó. A felkészüléshez jó segédeszköz Otto Schumann színműkalauza.
A mostani hőségben kevésbé szívesen olvassa az ember a klasszikusok vaskos köteteit. De vannak a lektűrnek is klasszikusai, mint például a német Jules Verne, Bernhard Kellermann regénye.
Habsburg Ottó halálával most nagyobb figyelmet kap az egykori császári és királyi család. Többnyire azonban politikai ténykedésüket emelik ki, pedig magánéletük is érdekes.
A német nyelvű színjátszásnak évszázados hagyománya van Magyarországon. Legismertebb mai képviselői a szekszárdi Magyarországi Német Színház és a Budapesti Német Színház. Ezen nagy társulatok mellett azonban számos iskolai és egyetemi amatőrcsoport működik, melyek sokszor színvonalas előadásokat mutatnak be. A kötet ezeket a színjátszóköröket mutatja be.
Nyaralóidő van, ilyenkor szívesen olvasunk valami könnyebbet. Ilyen lehet egy klasszikus science fiction-regény, mint például ez a Robert Heinlein-könyv.
Az ókor érdekes korszak. Többnyire azonban keveset tudunk a Közel-Kelet ókori történelméről, pedig ez volt a bibliai történetek színtere. Alan Millard könyve az ebben a térségben élő kultúrákat mutatja be.
A mesék a gyerekkor fontos részei, mindannyian sok mesét hallottunk és olvastunk. De ha meg akarjuk ismerni a mesék működését, különböző változataikat, szükségünk van egy vezérfonalra. Ilyen vezérfonal lehet Walter Scherf lexikonja.
A müncheni Institut für Kunst und Geschichte Südosteuropas a 2010-es kulturális fővárosi év alkalmából helytörténeti gyűjteményt adott ki Pécs városáról szóló régi szövegekből.
1994-ben jelent meg első alkalommal a Wild Anna és Katalin által összeállított "Großmutters Küche" (Nagymama konyhája) című receptkönyv. A kötet, amely nagyban hozzájárul a hagyományok megőrzéséhez, most újból kapható a pécsi Lenau-házban.
A német egyike a legfontosabb irodalmaknak, ismerete az általános műveltség része. A legfontosabb adatok megkereséséhez ideális kézikönyv a dtv Atlas Deutsche Literatur.
Azt mondhatnánk, a családtörténetek csak a rokonok és az ismerősök számára érdekesek. Ez csak akkor lenne igaz, ha a családok a külvilágtól elzártan élnének. A családtörténeti feldolgozásokban tükröződik azonban a helyi és a világtörténelem, olvashatunk arról, hogyan élték meg mindezt a családtagok. Ezért is érdemes a Bistritz család történetét elolvasni.
A németek kitelepítése az egész népcsoport számára katasztrofális sorscsapás volt. A témát számos történelmi munka feldolgozta, de sok irodalmi mű is ezt választotta témájául. Ivan Poljakovic kötetében a menekülésről és a kitelepítésről szóló irodalmi művekkel foglalkozik.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának kiadványa egy 2011 márciusában tartott nemzetközi konferencia téziseit tartalmazza. A konferencián nyelv-, irodalom- és művelődéstudományi illetve didaktikai témákkal foglalkoztak.
"Mi lett volna, ha" - történészek állítólag sosem teszik fel ezt a kérdést. Ez nem feltétlenül igaz, de van egy irodalmi zsáner, amely újra meg újra felteszi: az alternatív történelem. Charles Lewinsky és Doris Morf regényében a második világháború során a Harmadik Birodalom meghódította Svájcot.
Több módja van a történelem megismerésének: olvashatunk történelemkönyveket, nézhetünk dokumentumfilmeket, de a legizgalmasabbak kétségkívül a kortársak visszaemlékezései. Robert Hammerstiel osztrák festő, grafikus és fafaragó könyvében gyermekkorára emlékszik vissza, melyet nagy mértékben befolyásoltak a történelmi események.
A magyarországi német történelem kutatásában ma a malenkij robot és a kitelepítés a legnépszerűbb téma, noha a népcsoport régebbi történetében is számos nyitott kérdés van. Ebben a tanulmánykötetben a 2008-ban Pécsett a német betelepítésről rendezett konferenciához készült munkák kaptak helyet.
Magyarországon, mint ismeretes, tizenhárom kisebbség él. Sok minden közös sorsukban, mégis kevés olyan kiadvány jelenik meg, amely mindegyikőjüket vizsgálja vagy bemutatja. A Társalgó Galéria albuma megkísérel áttekintést adni a magyarországi kisebbségi életről.
Németország és a német nép a 20. század főszereplői között voltak. Ebben az időszakban Németország volt nagyhatalom, sújtották válságok, kettéosztották és újraegyesítették. Ez a könyv mindezen eseményeket összefoglalja.
A 19. század vége és a 20. század eleje különösen gazdag volt művészeti irányzatokban. Nem mindig könnyű a műveket a megfelelő "izmusokhoz" sorolni. Az 1955-ben megjelent lexikon jó útmutató a kor képzőművészetéhez.
A Magyarországi Német írók és Művészek Szövetsége irodalmi sorozatának tizenharmadik kötete áts Erika legújabb műveit tartalmazza.
Kalász Márton, a Magyar írószövetség egykori elnöke egyike a legelismertebb magyarországi német szerzőknek. A Téli bárány egy soknemzetiségű környezetben magyarországi német sorsokat bemutató regény.
A kiemelkedő irodalmárok levelei mindig érdekes olvasmányok: olvasáskor megtudjuk, hogyan reflektálnak saját műveikre vagy milyen különbségek vannak költő és magánember között. Különösen izgalmasak azok a levelek, amelyeket egy ünnep alkalmából írtak, például karácsonyra, mint az e könyvben szereplőket.
Nagy Abonyi Melinda új regénye mind a Német, mind a Svájci Könyvdíjat megkapta. Az óbecsén (ma: Szerbia) született magyar írónő könyve új megjelenésként negyedik helyet ért el a keményfedeles könyvek német sikerlistáján.
Ahogy már megszokhattuk, idén is novemberben jelent meg a következő évi Deutscher Kalender. A kalendárium ezúttal is az elmúlt év legfontosabb eseményeiről számol be.
Thomas Casagrande könyve a Duna menti sváb történelem egy sötét fejezetét dolgozza fel. A második világháború során bánáti svábokból szervezték meg a "Prinz Eugen" Waffen-SS hadosztályt. A kötet az egység keletkezését és történetét vizsgálja.
A kulturális fővárosi év vége felé járva ideje volt egy olyan könyv megjelenésének, amely szavakba önti Pécs városának sokszínűségét és szépségét. Nem csak friss szövegek olvashatóak benne, számos irodalmi szemelvény is helyet kapott a kötetben.
Régiónkban, melyet a német szakirodalom Délkelet-Európának nevez, az elmúlt évszázadokban virágzott a német nyelvű irodalom és tudomány. A kétkötetes tanulmánygyűjtemény írásai Erdély 17. és 20. század közötti irodalmi és nyelvtudományi életét mutatják be.
A Kairosz Kiadó az utóbbi időben több történelmi memoárt jelentetett meg. Lerch Gabriella könyvében első ízben adták ki egy magyarországi német visszaemlékezéseit.
A tájházak azon kevés helyek közé tartoznak, ahol a magyarországi németek történelmét és hagyományait testközelből lehet megtapasztalni. A Mesélő házak című múzeumkalauz harmadik kiadása 100 magyarországi német tájházat és tájszobát mutat be.
Ugyan a magyarországi németek vonatkozásában többnyire a falusi kultúrát említik, Budapest német lakosainak tevékenysége mindig is jelentős volt és nagy hatással volt Magyarország fejlődésére. A Deutscher Kulturverein 1999-ben megjelentetett tanulmánykötet a fővárosi németek történetét és munkáját mutatja be.
2010-ben ünnepeljük a német újraegyesítés 20. évfordulóját. A változás éve óta felnőtt egy nemzedék, mely személyesen nem élte át az eseményeket, az idősebbek sem emlékeznek minden részletre. Horst Teltschik 1991-ben kiadott naplójában a világpolitikai történések és a szerző gondolatai is helyet kaptak.
Amikor a magyarországi német kultúráról beszélünk, többnyire a régi hagyományok megőrzésére gondolunk. De vannak modern dolgok is, amelyekre büszkék lehetünk: a bajai Magyarországi Németek általános Művelődési Központ szobraival és festményeivel ezek közé tartozik. A Bajai séta című sorozat első kötete az MNáMK-t mutatja be.
A települési családkönyvek nagy segítséget nyújtanak a családfakutatóknak, mivel igen sok levéltári munkát megtakarítanak nekik. Az idén nyáron a Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete (Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher, AKuFF) gondozásában megjelent vaskúti családkönyv azon családfakutatók munkáját könnyíti meg, akiknek a bácskai településen éltek őseik.
A második világháborút követően a Kelet- és Közép-Kelet-Európából kitelepített németeknek régi-új hazájukban új otthont kellett teremteniük. Több szervezettől kaptak ehhez segítséget, például a Nemzetközi Vöröskereszttől. A most tárgyalt kötet az egyházak integrációhoz nyújtott segítségét vizsgálja, különös tekintettel a keletnémet területekre.
A második világháborút követően a Kelet- és Közép-Kelet-Európából kitelepített németeknek régi-új hazájukban új otthont kellett teremteniük. Több szervezettől kaptak ehhez segítséget, például a Nemzetközi Vöröskereszttől. A most tárgyalt kötet az egyházak integrációhoz nyújtott segítségét vizsgálja, különös tekintettel a keletnémet területekre.
Az idegennyelv-oktatás középpontjában többnyire a nyelvtan és a szókincs áll. De tökéletesen csak akkor sajátítható el egy nyelv, ha az ember a mögötte álló népet is megismeri. A német kultúra megismeréséhez Dr. Pátrovics Péter könyve jó kiindulópont.
A helytörténeti kiadványok sokfélék: némelyek rengeteg statisztikai adatot közölnek, mások falusi történetekre és népszokásokra összpontosítanak. Karl Wunderlich mecsekfalui monográfiájával megtalálta az arany középutat: az értékes történelmi és néprajzi tudásanyagon kívül számos statisztika is helyet kapott a kötetben.
Georg Köváry “hungarológiai alapműve” első ízben 1985-ben jelent meg. Azóta sok minden megváltozott Magyarországon, ezért a rendszerváltás után a szerző aktualizálta könyvét. Változatlan maradt viszont az, hogy a kötet talán a legjobb leírást adja a magyarokról.
Azt, hogy hogyan végezzünk hatékony sajtó- és PR-munkát, meg lehet tanulni. Norbert Franck könyve elmagyarázza, mire kell ennél különösen figyelni, egyben praktikus tanácsokkal látja el olvasóit.
2006-ban jelent meg Babarc monográfiájának második, német nyelvű kötete. A magyar nyelvű, 1998-ban megjelent kötet a település történetét tartalmazza a római kortól a 20. századig. A második rész, melyet a falu német nyelvű lakosságának ajánlanak, hét év előkészítés után jelent meg.
Régiónk története mindig is izgalmas téma volt, mivel gyakran befolyásolta az összeurópai történéseket. Különösen igaz ez a legutóbbi évszázadokra, melyekkel az itt tárgyalt könyv foglalkozik.
Az utóbbi időben egyre többen kutatnak őseik után és készítik el családfájukat. Ez a kézikönyv óriási segítséget jelent azon családkutatóknak, akiknek hozzátartozói Kelet-Közép- ill. Kelet-Európában éltek.

 Kofferbibliothek für Schulen
Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Zentrum.hu
Bibliothek

 

 
zentrum
Hírek | Bemutatkozás | Folyóirataink | Linkek | Letöltés | Kapcsolat | Hírlevél
© 2010 Magyarországi Német Kulturális És Információs Központ, Minden jog fenntartva!